หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เรียนวิทยาศาสตร์ ร่างกายมนุษย์ผ่าน Google Body

      เราสามารถเรียนร่างกายมนุษย์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Body
ประกอบด้วย
     1. ระบบกล้ามเนื้อ
     2. ระบบกระดูก
     3. ระบบการย่อย
     4. ระบบเลือด
     5. ระบบประสาท